زیست شناسی یزد
اموزه های زیست شناسی 
قالب وبلاگ
 

نكته 1):
به سلول ماهيچه اي ، ميون و به سلول عصبي ، نرون ميگويند

1- در كدام بافت ماهيچه اي به ترتيب سلولها ، منشعب وارادي ميباشد ؟
1) قلبي ، صاف 2) قلبي ، قلبي 3) قلبي ، مخطط 4) صاف ، مخطط
1- منشاء مغز ساقه كدام مريستم نخستين ميباشد ؟
1) پيش پوست 2) پيش كامبيوم3) مريستم زمينه اي 4) كامبيوم
2- منشا آندودروم ريشه كدام مريستم نخستين ميباشد؟
1) مريستم زمينه اي 2) پيش كامبيوم3) پيش پوست 4) هيكدام
نكته2):
كلـرانشيم ، يك نوع پارانشيـم بوده كه با كلانشيم در چند مورد تشابه و تفاوت دارد

1- فرق كلرانشيم با كلانشيم بيشتر در كدام مورد مي باشد ؟
1) فضاي بين سلولي 2) جنس ديواره 3) ضخامت ديواره 4) نقش

نكته 3):
در غير علفي ها و درختان دو نوع بافت نخستين ، باعث رشد قطري مي شوند

1- رشد قطري توسط كدام بافت صورت مي گيرد؟
1)پيش كامبيوم 2)كامبيوم 3) دايره محيطيه 4) پيش پوست
2- كدام بافت درهنگام رشد قطري بوجود نمي آيد ؟
1)آبكش ثانويه 2) پوست پسين 3) عدسك 4) پيش پوست
نكته 4):
نوار كاسپاري فقط اطراف آندودرم ريشه وجود دارد

1-نوار كاسپاري كدام راه را مسدود ميكند؟
1)درون سيتو پلاسمي 2) واكو ئل به واكوئل 3) برون سيتو پلاسمي 4) 1و2

2- در كدام قسمت ، وجود سوبرين حتمي است؟
1) اپيدرم   2 ) آندودرم ريشه     3) بافت چوب پنبه4   ) 2و3
نكته 5):
اسكلرانشيم ، بر خلاف سه بافت مريستم، پارانشيم . كلانشيم مرده مي باشد

1- كدام بافت يك نوع اسكلرانشيم بوده و بيشتر در اطراف آ ونـد چـوب آبـكش ديده ميشود؟
1)كلرانشيم 2) اسكلروييد 3)فيبر 4)همراه
2- كدام بافت سلولهاي آن مرده ميباشد؟
1) مريستم 2) كلرانشيم 3) اسكلرانشيم 4) آوند آبكش
نكته 6):
بافتهاي نخستين از مريستم هاي نخستين منشاء مي گيرند ولـي خود آنها ، منشـاء بافتهاي ديگر ميباشند

1- مريستم چوب پنبه ساز از كدام قسمت منشاءميگيرد؟
1)كامبيوم 2)پيش كامبيوم آندودرم 4) پوست خارجي

2- كداميك منشاء ريشه فرعي در بسياري گياهان است؟
1) آندودرم    2   ) دايره محيطيه 3) كامبيوم 4) پيش كامبيوم
نكته 7):
چوب اوليه در هنگام رشد طولـي و چـوب ثانويه ، در هنگام رشد قطري ايجادمي شود.

1- منشاء چوب اوليه ، چوب ثانويه به ترتيب كداميك ميباشد ؟
1)كامبيو م ، پيش كامبيو م                2) پيش كامبيو م و كامبيوم
3) كامبيو م و كامبيوم                4) پيش كامبيوم ، دايره محيطيه
2- در كـدام فصل و دركـدام بافت گياهاني كه رشد قطـري كرده اند، نوارروشن وزياد ديـده ميشود ؟
1)بهار ،آوند آبكش          2) بهار،آوندچوب اوليه
3)بهار،آوند چوب ثانويه         4) پائيز ، آوند چوب ثانويه
نكته 8):
كامبيوم ، پيش كامبيوم ، سلولهاي بنيـادي ودايره محيطيه مانند مريستم قدرت تقسيم دارند
1- كداميك قدرت تقسيم ندارد ؟
1) دايره محيطيه 2) كامبيوم 3) پيش كامبيوم 4) كلانشيم
2- كداميك مشخصات مريستم نميباشد ؟
1) هسته درشت 2) قدرت تقسيم 3) واكوئل بزرگ 4) ديواره پكتوسلولزي
نكته 9):
سلولهاي همراه ، اطراف آوند آبكش نهاندانگان مي باشند

1- موقعيت آوند آبكش در ساقه لوبياكداميك ميباشد ؟
1)مجاور آوند چوب                                  2)روي آوند چوب
3) خارج تر از آوند چوب نسبت به مركز      4) داخل تر از آوند چوب نسبت به مركز
2- سلول همراه در كدام گياه ودراطراف كدام آوند قرا ر دارند ؟
1) سرخس ، آوند آبكش           2) لوبيا ، آوند چوب
3) گندم ، آوند چوب            4) آلاله ، آوند آبكش
نكته 10) :
موجودات از نظر گوارشي يا داراي
1- حبابچه غذائي
2- كيسه هاي گوارشي
3- داراي لوله گوارش مي باشند
1- كدام موجود داراي حبابچه غذايي مي باشد ؟
1)كرم كدو 2) آميب 3) قورباغه 4) هيدر

2- در كدام موجود زير كيسه گوارشي ديده مي شود؟
1) هيدر 2) ملخ 3) سهره 4) كرم خاكي

[ جمعه ۲۳ مهر۱۳۸۹ ] [ 11:55 ] [ محمدرسول فلاح ]
              نکاتی در مورد فصل 1 (سیستم ایمنی ) سال سوم تجربی                    

 

1- در پوست سلولهایی بنام لانگرهانس وجود دارند که مانند ماکروفاژ عمل می کنند که بابلعیدن عامل بیگانه آن را به دفاع اختصاصی تحویل میدهد .

 

2- در محل آسیب بافت موادی چون پروستاگلاندین ترشح می شوند (در کتاب بعنوان مواد شیمیایی ذکر شده )

 

3- واکنشهای التهابی چهار علامت دارند که مورد درد در کتاب ذکر نشده که علت ایجاد درد مواد شیمیایی آزاده شده و ورم می باشد .

 

4- لایه های مخاطی در مجرای تناسلی زن نیز وجود دارد . (در کتاب ذکر نشده )

 

5- چرک شامل سلولها و مایعی است که از مویرگها نشت کرده است .(در کتاب فقط سلول نوشته شده )

 

6- تب فاگوسیتوزرا افزایش میدهد . باعث افزایش ترشح آنتی بادی و افزایش تقسیم لنفوسیت می شود . گرما آهن در دسترس باکتریها را کم می کند و چون این ماده در متابولیسم باکتریها نقش دارد  پس خوب رشد نمی کند .

 

7- نوتروفیل ها و منوسیت هردو فاگوسیت هستند (البته بجز لنفوسیتها بقیه گلبولهای سفید فاگوسیت هستندودر کتاب فقط نوتروفیل نوشته شده )

 

8- پروتئینهای مکمل نقشهای دیگری نیز دارند : تشدید پاسخ التهابی و تسهیل بلع توسط ماکروفاژ

 

9- التهاب + پروتئینهای مکمل + آنتی بادی = این سه عامل دفاع اختصاصی را به غیر اختصاصی ربط میدهد . البته فاگوسیتوز نیز که در زمان التهاب رخ میدهد دفاع اختصاصی را به غیر اختصاصی ربط میدهد .

 

10- تمام سلولهای هسته دار بدن می توانند اینترفرون تولید کنند که برای هرگونه اختصاصی است بطوریکه اینترفرون یک گونه برای گونه دیگر موثر نمی باشد هرچند عامل بیماری مشترک باشد . کاراینترفرون بلوکه کردن تولید mRNA  است .

 

11- هر آنتی بادی حداقل دو جایگاه اتصال یکسان دارد .

 

12- ایمنی همورال بدون دخالت TCell اصلا امکان پذیر نیست . سیتوکینین ها که Tcell  ها ترشح می کنند محرک تقسیم Bcell هستند . آنتی ژن در این نوع ایمنی معمولا باکتری های محلول در خون می باشند . این ایمنی موجب مختل شدن پروتئین های مکمل نیز می شود .

 

13- در بیماری سندرم دی جرج که مربوط به بچه های فاقد تیموس می باشد. در ابتلا به عفونتهای باکتریایی Tcell  تولید نمی کند و در دفاع همورال نیز مشکل دارند .

 

14- درایمنی ،Tcell  ها به سلولهای آلوده به باکتری ، قارچ و پروتوزوئرها نیز حمله می کنند . همچنین به انگلهای کرمی و پاتوژنهای درون سلولی (عامل مالاریا ، لیشانیا ) نیز حمله می کنند . Tcell  ها فقط با آنتی ژنهای پپتیدی که توسط سلول دیگری بهT ارائه می شود همراه با سیستم MHCI واکنش میدهند گیرنده های آنها از نوع CD است دو نوع کمک کننده (CD )و                                                                                                                                                            4

کشنده (CD ) وجود دارد .

            8

Tcell -15  فاگوسیتوز را نیز افزایش میدهند .

 

16- دربیماری MS ، سلولهای T برضد میلین واکنش میدهند.

 

17- HIV  ، T کمک کننده را حذف می کند .

[ جمعه ۲۳ مهر۱۳۸۹ ] [ 11:53 ] [ محمدرسول فلاح ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ روزنه ای است به سمت دانش گسترده زیست شناسی :دانشی که از آغاز افرینش شروع می شود وتا پایان هستی امتداد می یابد. منتظر نظرات وانتقادات شما می مانم .
محمد رسول فلاح دبیرزیست شناسی دبیرستانهای یزد
امکانات وب
var x=Math.random()*10 if (x<=3) x=sound1 else if (x<=6) x=sound2 else x=sound3 document.write('') else document.write('')
function protect(evt) var clockID = 0; function UpdateClock() { if(clockID) { clearTimeout(clockID); clockID = 0; } var tDate = new Date(); document.theClock.theTime.value = "" + tDate.getHours() + ":" + tDate.getMinutes() + ":" + tDate.getSeconds(); clockID = setTimeout("UpdateClock()", 1000); } function StartClock() { clockID = setTimeout("UpdateClock()", 500); } function KillClock() { if(clockID) { clearTimeout(clockID); clockID = 0; } }